afval
bodem
energie
geluid
groen
lucht
water
regio rijnmond
1019

1019

In de gegevenstabel vindt u de achterliggende gegevens waarop deze indicator is gebaseerd. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft geleverd.

Een pdf-document van de afbeelding kunt u hier downloaden.

Beleid/doel

De wetgeving op het gebied van externe veiligheid, onder andere Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) heeft grote invloed op activiteiten in het kader van ruimtelijke ordening. De DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond (VRR) adviseren vanuit de externe veiligheidsexpertise bij gemeentelijke plannen op het gebied van ruimtelijke ordening.

Toelichting

Men spreekt van een externe veiligheidvisie, wanneer de gemeente adviezen op het gebied van externe veiligheid integraal aanvraagt en verwerkt in haar structuurvisie of in gemeentelijk beleid. Hiermee maakt een gemeente externe veiligheid structureel onderdeel van haar procedures. Alle gemeenten binnen de regio Rijnmond stellen een EV-visie op. In 2012 hebben vijf gemeenten de EV-visie bestuurlijk vastgesteld. In totaal hebben nu acht gemeenten de visie bestuurlijk vastgesteld.

  • Deel deze pagina:
  • email
  • Linkedin
  • Twitter
  • Share on Google+